A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LINK: PHÒNG HỌC ONLINE-LỚP ONLINE

Thầy cô và các em học sinh vào đúng Link để vào lớp:

HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÚNG LỚP HỌC ONLINE:
CÁC TRƯỜNG HỢP F0 hoặc CÁCH LY 
THUỘC KHỐI 12 THEO LINK HỌC CỦA 12C
THUỘC KHỐI 11 THEO LINK HỌC CỦA 11B
THUỘC KHỐI 10 THEO LINK HỌC CỦA 10B

LINK LỚP HỌC ONLINE QUA MSTEAM:
12A: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apuXmw1PCI5-1uU6jMbL11OumXFOxGUljtBD1lqNrF101%40thread.tacv2/1646199133803?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

12B: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arHKtqS3t0c17JfI3cx0CevbYO1hOGriDOovE1p1Rjks1%40thread.tacv2/1646199252603?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

12C: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCViVE4Tt4K4LbtXs_k3l10kt-Ts1HxT8V1pfYr1v2GY1%40thread.tacv2/1646199339156?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

12D: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUuYlZqssIEwHSTqZXhdLIDa0d5bWj8clM_3Xky7B6sk1%40thread.tacv2/1646199386969?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

11A: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agzQyT9cU5xepa6iZSzMMXJcoIg-TpF6pz73202r2DZ81%40thread.tacv2/1646199429036?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

11B: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ar-byZvB9RRhWW_CcOdGLl-gl6yrcBYUgi06lY0tAlHI1%40thread.tacv2/1646199473084?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

11C: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajLhdGUxbjVPCY67ME7XXtJH7eNUctuYt-367C-uAhKo1%40thread.tacv2/1646199536315?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

11D: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTvePud-oHNW6RENVVJAIvwLL2B_jQYRBMEirTYiOW8Q1%40thread.tacv2/1646199595441?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

11E: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1oPCrYoOSGxpl9pbmp0Bx_vYfm290Bur9qPpY5jeObI1%40thread.tacv2/1646199665414?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

10A: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adyNXbXlTYpT9KY2y8r74S6iYUjGuSb5jw9m9AS2GD0Q1%40thread.tacv2/1646199761533?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

10B: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9yyXlPrnhnxWgrNAgGqvY9v3oIfQTmESm2hYXpe9rH81%40thread.tacv2/1646199814630?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

10C: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arxfyxgWrko429sGiljDEa8jNcwyO8aVBSk6Hup9AhdU1%40thread.tacv2/1646206373527?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

10D: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7XgqP9fj4-4Zo-4oJAiH1FCb8zC_STNNWZqqLbYdR5E1%40thread.tacv2/1646206425057?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

10E: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afJzYKV9uXzl7-egews50lIozx0Dq2yNPf5ItSEoqJLw1%40thread.tacv2/1646206479553?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

PHÒNG A1-103: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acuMbv8n77xr2OBM3KxsJwDa_ytpq5NcLmclTdi5xbGo1%40thread.tacv2/1646206581558?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d

HOẶC enlightenedGoogle Meet thay thế: https://meet.google.com/jzq-pxwc-esu

PHÒNG B2-104: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acuMbv8n77xr2OBM3KxsJwDa_ytpq5NcLmclTdi5xbGo1%40thread.tacv2/1646206638109?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4b133de-b15d-4f8d-a087-fb40d3cf2899%22%2c%22Oid%22%3a%228b2ac3ac-4bb7-4ea2-9675-2da4e4791098%22%7d 

HOẶC enlightenedGoogle thay thế: Meet - nau-dtpo-ybx (google.com)


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội