GIỚI THIỆU CHUNG

I. Ngày thành lập Trung tâm

– Ngày 29/8/1997 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 365/UB thành lập Trung tâm GDTX huyện Sơn Động trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo BắcGiang.

– Ngày 5/6/2006 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 796/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm GDTX – DN huyện Sơn Động.

- Ngày 25 tháng 11  năm 2016 UBND tỉnh ra quyết định 680/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Động

II. Nhiệm vụ của Trung tâm (Theo Quy chế tổ chức hoạt động)

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trình độ trung cấp.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

5. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

6. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

8. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

10. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

a. Tổ chức bộ máy: Chia làm 02 ban Ban GDTX (có 01 Tổ GDTX); Ban CSVC-DN (có Tổ Văn phòng- Tổng hợp và bộ phận quản lý Dạy nghề). 

b. Đội ngũ CBGV

– Biên chế: 19, hợp đồng 68: 01, hợp đồng ngắn hạn: 09: .

– Cán bộ quản lý: 03, gồm có: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

– Tổ chuyên môn: 02, gồm có:

+ Tổ Giáo dục thường xuyên: 13 giáo viên.

+ Tổ Văn phòng- Tổng hợp (VP-TH): 3.

– Công đoàn: 24 đoàn viên.

– Đoàn thanh niên: 14 chi đoàn học sinh và 01 chi đoàn CBGV.

– Chi bộ có 11 đảng viên.

c. Tình độ CM, LLCT

– Trình độ (biên chế và hợp đồng 68): Thạc sĩ : 03; Đại học: 17; TC: 01

– Trung cấp LLCT: 04

IV. Cơ sở vật chất:

- Số lượng phòng học 17, trong đó: Phòng tin 01, Phòng máy chiếu 02, Phòng học văn hóa và học lý thuyết nghề 14.  

- Phòng thực hành nghề 06, trong đó: Phòng may 02, phòng hàn  02, phòng  mộc 01, phòng điện 01.

- Hội trường lớn sức chứa >800 chỗ ngồi.

- Nhà công vụ 15 phòng ở và làm việc, nhà ăn tập thể cho trên 100 người ăn.

- Nhà ký túc xá 4 tầng: Tầng 1 bố trí văn phòng làm việc của các tổ chuyên môn và đoàn thể; tầng 2, tầng 3 và tầng 4 bố trí chỗ ở cho học sinh ở nội trú.

 

Địa chỉ:  Số 02, đường Nguyên Hồng, Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043886376- Website: ttgdnntxsondong.bacgiang.edu.vn; 

 Email :  ttgdtxsondong@bacgiang.edu.vn